کیت تشخیص کرونا بر اساس آنتی ژن

اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﯾﮏ روش اﯾﻤﻮﻧﻮاﺳﯽ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ آﻧﺘﯽ ژن 2-SARS-CoV در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاپ ﺑﯿﻨﯽ، ﺳﻮاپ ﺣﻠﻖ، ﺧﻠﻂ، ﻣﺎﯾﻊ ﻻواژ ﺑﺮوﻧﮑﻮآﻟﻮﺋﻮرال و … ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ. ﯾﮏ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﮐﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﺘﯽ ژن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ آﻧﺘﯽ ژن در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ

13 نفر در حال مشاهده این محصول هستند!
[html_bock id="1101"]

توضیحات

نقدذ و بررسی مشتریان

0 نقد و بررسی
0
0
0
0
0

نقد و بررسی‌ها

پاکسازی فیلتر

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت تشخیص کرونا بر اساس آنتی ژن”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.