انواع کیت های تشخیصی، تحقیقاتی و صنعتی

کیت تشخیص سریع آمفتامین

موجود در انبار

استفاده از کیت‌های تشخیص سریع اعتیاد یکی از راه‌های آسان، سریع و ارزان جهت تشخیص سوءمصرف یا وابستگی به انواع مواد اعتیاد آور است. این نوع از تست‌ها مبتنی بر تشخیص مواد، داروها یا متابولیت‌های آنها در نمونه ادرار است. کیت تشخیص سریع آمفتامین بر اساس تکنیک ایمونوکروماتوگرافی بر پایه ذرات کلوئید طلا ساخته شده است و در آن از آنتی بادی مونوکلونال ضد ‌آمفتامین و ترکیب پروتئین-‌آمفتامین به روش رقابتی برای تشخیص کیفی ‌آمفتامین با حد تشخیص 500ng/mL در ادرار طراحی شده است‌. این تست برای استفاده کاربر حرفه‌ای و یا استفاده شخصی در هر مکان و زمان مناسب می‌باشد.

کیت تشخیص سریع آنتی بادی IgG و IgM ویروس کرونا

موجود در انبار

در دسامبر سال 2019، شیوع گسترده بیماری کرونا ویروس (COVID–19) در ووهان چین رخ داد و به سرعت در سایر کشورها گسترش یافت. این کلاس جدید از ویروس کرونا، معروف به سندرم حاد تنفسی کرونا ویروس (SARS-CoV-2)، می‌تواند به راحتی از انسانی به انسان دیگر منتقل شود. بنابراین، برای تشخیص موارد مثبت، به یک آزمایش سرولوژی ساده و سریع نیاز است. آزمایشات سرولوژی افزایش قابل توجه در آنتی بادی‌های IgG و IgM اختصاصی را در سرم بیماران اندازه گیری می‌کنند. این آزمایش‌ها مکمل خوبی برای روش RT-PCR و یا سایر روش هاس سرولوژی برای تشخیص بیماران COVID-19 می باشد و در ارزیابی وضعیت ایمنی افراد بسیار ارزشمند هستند. علاوه بر این، با استفاده از داده های سرولوژیکی می‌توان اطلاعات مهم اپیدمیولوژیک را جمع آوری کرد و وضعیت بیماری را با اطمینان بیشتری پیگیری نمود.

کیت تشخیص سریع آنتی بادی خنثی کننده ویروس کرونا

موجود در انبار

بیماری سندرم شدید تنفسی حاد کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2) در اثر کرونا ویروس 2019 (COVID-19) ایجاد می‌شود. این بیماری اولین بار در ووهان چین در اواخر سال 2019 گزارش شد SARS-CoV-2 در انسان به راحتی از طریق آئروسل یا قطره تنفسی منتقل می‌شود. SARS-CoV-2 دارای چندین پروتئین ساختاری از جمله اسپایک(S)، پوسته(E)، غشا (M)و نوکلئوکپسید (N) می‌باشد. پروتئین S دارای یک حوزه اتصال دهنده به گیرنده (RBD) است که مسئول شناسایی گیرنده سطح سلول به نام آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین 2 (ACE2) می‌باشد. مشخص شده است که RBD پروتئین S ویروس کرونا به شدت تمایل به اتصال به گیرنده ACE2 انسان داشته که منجر به اندوسیتوز در سلولهای میزبان در عمق ریه و همانندسازی ویروسی می‌شو

کیت تشخیص سریع آنتی ژن ویروس کرونا

موجود در انبار

کرونا ویروس 2 (SARS-CoV-2) یک کرونا ویروس بسیار قابل انتقال و بیماریزا است که در اواخر سال 2019 ظهور کرد و باعث ایجاد پاندمیک بیماری تنفسی حاد به نام "بیماری کرونا ویروس 2019" (کووید-19/ COVID-19) شد که بهداشت و ایمنی عمومی انسان را تهدید می‌کند. آزمایشات بالینی مانند PCR و ELISA برای تشخیص ویروس کرونا و شناسایی سریع بیماران آلوده مورد نیاز است. با این حال، این تکنیک ها گران هستند و برای برنامه‌های مراقبت به راحتی در دسترس نیستند. در حال حاضر فقدان روش سریع، در دسترس و قابل اعتماد برای شناسایی به موقع در بالین بیمار (POC) باعث پیشرفت کووید-19 به عنوان یک مشکل جهانی حاد محسوب می‌شود. تست های تشخیص سریع کووید-19 مبتنی بر ایمنوکروماتوگرافی و نانوذرات کلوئیدی طلا از انواع تست‌های POC بوده که امروزه بسیار اهمیت پیدا کرده‌اند. در این نوع تست دیگر به ارسال نمونه‌ها به یک آزمایشگاه مرکزی و منتظر ماندن برای دریافت جواب نیازی نیست و نتیجه طی ۱۵ دقیقه مشخص می‌شود. استفاده از این روش تست باعث غربالگری و جلوگیری از شیوع بیماری می‌شود.

کیت تشخیص کرونا بر اساس آنتی ژن

موجود در انبار

اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﯾﮏ روش اﯾﻤﻮﻧﻮاﺳﯽ ﮐﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﯿﮏ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ آﻧﺘﯽ ژن 2-SARS-CoV در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻮاپ ﺑﯿﻨﯽ، ﺳﻮاپ ﺣﻠﻖ، ﺧﻠﻂ، ﻣﺎﯾﻊ ﻻواژ ﺑﺮوﻧﮑﻮآﻟﻮﺋﻮرال و … ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﺖ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﺴﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﯾﮏ ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ. ﯾﮏ روش ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮاي اﺛﺒﺎت ﻧﺘﯿﺠﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻏﺮﺑﺎﻟﮕﺮي ﺑﯿﻤﺎران ﻣﺸﮑﻮك ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد. ﮐﯿﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ آﻧﺘﯽ ژن وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻤﮏ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﯿﻔﯽ آﻧﺘﯽ ژن در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ روش ﻫﺎي ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺎرﺑﺮ ﺣﺮﻓﻪ اي ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺴﺖ ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﺎن وﺟﻮد ﻧﺘﺎﯾﺞ اوﻟﯿﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ

کیت تشخیص هویت انسانی

موجود در انبار

کیت Trita® Human Identifier Kit به منظور تعیین روابط خویشاوندی افراد، تشخیص هویت انسانی و جرم شناسی در پزشکی قانونی و همچنین در اهداف تحقیقاتی در حوزه بیولوژی مولکولی کاربرد دارد. اساس کار این کیت، روش مولکولی Multiplex fluorescent PCR است که به بررسی همزمان 24 مارکر ژنتیکی در ژنوم (DNA) استخراج شده از نمونه های بیولوژیک انسانی (شامل خون، کارت های DBS، مو، ناخن، استخوان و غیره) می‎پردازد. کلیه‎ی مارکرهای ژنی مورد بررسی در این کیت، از مجموعه مارکرهای توصیه شده توسط CODIS، ENFSI وEDNAP انتخاب شده اند. این محصول در تشخیص، پیشگیری و درمان قابل استفاده نمی‎باشد.

کیت غربالگری اولیه

موجود در انبار

کیت غربالگری اولیه به همراه تشخیص ژنوتایپ 16 و 18 برای تشخیص DNA ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) استخراج شده از انواع نمونه های انسانی از جمله سواب دهانه رحم، نمونه های واژینال، بافت طراحی شده است. این کیت ترکیبی از پرایمر و پروب های اختصاصی می باشد که نتایج بسیار خاص و فوق حساس را تضمین می کند. با استفاده از تکنیک ریل تایم پی سی آر در 4 کانال مختلف قابل انجام می باشد.

کیت کاشف یار (تشخیص سریع مواد مخدر و روان گردان)

موجود در انبار

BDK-9915 شماره کاتالوگ: کیت کاشف یار در مدت 5 ثانیه وجود یا عدم وجود ماده مخدر یا روان گردان در ماده مکشوفه را نشان میدهد.این کیت با هر ماده مخدر، محصول رنگی خاصی تولید میکند که معیار تشخیص نوع ماده مخدر است.

کیت‌های HCD

موجود در انبار

شرکت لیوژن اولین و تنها تولیدکننده کیت‌های HCD در ایران است که با تولید این کیت‌ها در داخل کشور بخش اعظمی از نیاز داروسازان به این محصول را تامین کرده است. در حال حاضر شرکت لیوژن ۷ کیت HCD اختصاصی برای شناسایی DNA سلول میزبان برای رده‌های سلولی CHO، BHK، SP2/0،Sf9 ، Hi5، E.coli و Yeast و یک کیت جهت استخراج DNA از فرآورده های دارویی تولید می‌کند که این سلول‌ها اصلی‌ترین میزبان‌های تولیدکننده دارو و واکسن­های نوترکیب در صنعت بیوتکنولوژی هستند. این کیت‌ها بر پایه دانش فنی متخصصین شرکت لیوژن طراحی و بهینه‌سازی شده‌اند و بر اساس تکنیک حساس Real-time PCR و به صورت کمی قادر به اندازه‌گیری باقیمانده DNA سلول میزبان در دارو می‌باشند. طبق مقررات FDA، محتویات DNA تشخیص داده شده توسط حساس ترین روش در محصول نهایی باید تا جای ممکن کم باشد، و این میزان حداکثر می تواند pg. 100 در هر دوز دارویی باشد. کیت‌های تولید شده در شرکت لیوژن از نظر حد تشخیص یا کمترین میزان قابل اندازه‌گیری، با کیت‌های مشابه خارجی رقابت می‌کنند.

لومین تست ( کیت تشخیص بار میکروبی )

موجود در انبار

شماره کاتالوگ : BLT-0025 لومین تست در مدت 30 ثانیه میزان آلودگی سطوح را نشان می دهد. با کشیدن سوآپ تست برروی سطوح و قرار دادن آن در دستگاه قابل حمل لومینومتر میزان آلودگی سطوح به انواع باکتری ها ، قارچ ها، جلبک هاو به طور کلی کلیه میکروارگانیسم های فعال بر اساس جدول استاندارد تعیین می شود.

یت های سریع تشخیص کرونا بر مبنای آنتی بادی

موجود در انبار

ا تکیه بر توان فنی و علمی متخصصان و دانش آموختگان داخلی، شرکت دانش بنیان ماد زیست فن آور بین الملل (سهامی خاص)، موفق به طراحی و تولید یکی از دقیق ترین کیت های سریع تشخیص کرونا بر مبنای آنتی بادی با برند سیمبیو (SYMBIO) شده است، که علاوه بر اخذ تاییدیه از وزارت بهداشت کشور هلند، موفق به اخذ گواهی کیفیت استاندارد اتحادیه اروپا (CE) گردیده است که قابلیت ویژه آن، تشخیص آنتی بادی های IgM و IgG، در نمونه های خون انگشت یا وریدی انسان می باشد. زمان مورد نیاز کمتر از 15 دقیقه بوده و به راحتی و در هر مکانی قابل انجام است. این تست سابقه استفاده توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها، برای مقابله با عفونت ها به طور گسترده را دارد و هم اکنون در سطح جهانی در دسترس است.