نمایش دادن همه 2 نتیجه

ارایه خدمات اعتبارسنجی و تعیین رتبه اعتباری اشخاص حقوقی

خدمات درجه بندی خاص

موجود در انبار

علاوه بر رتبه بندی اعتباری، برهان آمادۀ انجام هر گونه درجه بندی دیگر است. این درجه بندی ها، شخص حقوقی موضوع درجه بندی را از زوایای دیگری ارزیابی کرده و قابلیت مقایسه را با همتایان فراهم می کند. مثلا درجه بندی حاکمیت شرکتی، شرکت ها و سایر اشخاص حقوقی را از نظر رعایت اصول راهبری بر اساس استانداردهای روز، بررسی کرده و درجه بندی می کند یا درجه بندی صندوق های سرمایه گذاری، این صندوق ها را از نظر ثبات عملکرد و بازدهی ارزیابی کرده و با هم مقایسه می کند که اطلاعات مفیدی در اختیار سرمایه گذاران خواهد گذاشت.

خدمات رتبه بندی اعتباری

موجود در انبار

اظهار نظر مؤسسۀ رتبه بندی راجع به احتمال ایفای به موقع تعهدات را رتبه بند اعتباری گویند. این اظهار نظر از طریق بررسی نظام مند توانایی ها و تمایل متعهد یا متعهدین به ایفای به موقع تعهدات صورت گرفته و منجر به اختصاص رتبۀ اعتباری معین و از پیش تعریف شده می گردد. برهان از علائم مختلفی برای نشان دادن رتبه های اعتباری کوتاه مدت و بلندمدت استفاده می کند. رتبه های اعتباری بلندمدت شامل ۲۰ رتبه هستند که از AAA به عنوان بهترین رتبۀ اعتباری شروع شده و بهCCC که پایین ترین رتبۀ اعتباری است و درنهایت D که به معنی تعهد نکول شده است، خاتمه می یابد. رتبه های کوتاه مدت شامل ۷ طبقه است که از A۱+ به عنوان بالاترین رتبه شروع شده و به C به عنوان پایین ترین رتبه و در نهایت D به معنی رتبۀ نکول شده، خاتمه می یابد. برای اطلاع از جزییات علائم رتبه بندی برهان به علائم و تعاریف رتبه بندی، در قسمت مقررات و ضوابط مراجعه فرمایید. اشخاص حقوقی، اوراق بهادار و یا هر تعهد مالی خاص دیگر می توانند موضوع رتبه بندی اعتباری باشند.